top of page

ECON 301 - Econometrics I

IKT 301- Ekonometri I     

IKT 301/ECON 301 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

 

Bu dersin başlıca amaçları öğrencilere; istatistiksel yöntemler kullanarak ekonomik ilişkileri modellemek, sınamak ve öngörüde bulunmayı öğretmek; bilgisayar uygulamalarıyla verilerin toplanması, analizi ve incelenmesi konularında deneyim kazandırmaktır.

 

Haftalık Konular: 

 1. Temel istatistik Kuramları;

 2. Basit Regresyon,

 3. Hipotez Sınamaları;

 4. Öngörü Analizi;

 5. Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları;

 6. Determinasyon Katsayısı;

 7. Ölçek ve Ölçü Birimi Seçiminin Etkileri;

 8. Fonksiyonel Biçimler;

 9. Çoklu Regresyon Modelinde Tahmin ve Çıkarsama Sorunu

ECON 302 - Econometrics II

IKT 302- Ekonometri II 

IKT 302/ECON 302 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Bu derste, çoklu korelasyon, değişken varyans ve otokorelasyon gibi klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının geçerli olmadığı durumlar ele alınacaktır. Bu durumların tespiti ve ortaya çıkardıkları sorunlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca, kukla değişkenli modeller, model tanımlaması ve teşhis sınamaları gibi çeşitli konular da işlenecektir. İşlenilen konular bilgisayar uygulamalarıyla desteklenecektir

 

Haftalık Konular: 

 1. Regresyon ve Hipotez Sınamaları Konularının Tekrarı;

 2. Kukla Değişkenlerin Kullanımı;

 3. Çoklu Korelasyon;

 4. Değişken Varyans;

 5. Otokorelasyon;

 6. Ağırlıklı En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi,

 7. Model Tanımlama Hataları;

 8. Model Seçim Kriterleri;

 9. Aykırı Gözlemlerin Tespiti

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page