top of page

ECON 324- Public Finance and  Fiscal Policy

IKT 324-Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası

IKT 303/ECON 303 dersinde Hocanın derste ödev olarak verdiği Study Sheetler üzerinden soruları çözüyor; gerekirse geçmiş yıl sınavlarının üzerinden geçiyoruz.  

 

 

Ders Tanıtımı:

Aşağıda belirtilen konularda gerekli açıklamaların yapılması söz konusudur: 1. Kamu maliyesi alanında ana kavramlar ve temalar. 2. Kamu iktisadi faaliyetlerinin ana işlevleri, bütçe ve bütçeleme süreci, kamusal mal ve hizmetlerin özellikleri ve etkin sunum modelleri, kamu hizmet üretiminde karar alma yöntemleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve vergileme, devlet borçlanması, neoliberal küreselleşmenin kamu kesimi ve kamu maliyesi üzerindeki etkileri.

 

Haftalık Konular: 

 1. Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi Alanının Tanımlanması,

 2. Kamu Kesiminin Gerekliliği ve Ulusal Gelir Hesaplarındaki Yeri,

 3. Kamu Bütçe Sistemi ile Maliye Politikasının İşlevleri, Tahsis, Yeniden Dağılım ve İstikrar-Büyüme-Kalkınma,

 4. Kamu mal ve Hizmet Sunumu (Sosyal Mal Teorisi): Kamusal Mal ve Hizmet Kategorileri, Özellikleri, Üretim ve Sunum Yöntemleri;

 5. Kamusal Mallar ve Dışsallıklar –Sübvansiyon ve Vergileme-,

 6. Piyasa ve Hükümet Başarısızlığı,

 7. Etkin Kamu Hizmet Üretimi ve Kaynak Tahsisi Modelleri,

 8. Kamusal Karar Almada Rasyonellik,

 9. Kamu Harcamaları ve Sosyal Fayda-Maliyet Analizi,

 10. Vergileme İlkeleri, Vergi Yapısı, Vergileme ve İktisadi Etkinlik,

 11. Vergi ve Transfer Ödemelerinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri,

 12. Devlet borçlanması,

 13. Kamu Maliyesinde Sürdürebilirlik,

 14. AB’de Büyüme ve İstikrar Paktı’nın Anlamı, Kapsamı ve Etkileri

Atılım Özel Dersler

Please reload

bottom of page